Nacházíte se zde: Tara International > Reklamní deštníky >

Obchodní podmínky

 1. Úvodní ustanovení
  1. Jsme velkoobchod a prodáváme jen podnikatelským subjektům s platným IČ.
  2. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 273 obchodního zákoníku (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi firmou Tara International, s.r.o., Štefánikova 976, 53002, Pardubice, IČ 25464741, DIČ 25464741 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).
  3. Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě podpisu listiny označené jako kupní smlouva a podepsané oběma smluvními stranami, zasláním písemné objednávky (e-mailem, faxem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu, nákupem v elektronickém obchodu společnosti Tara International, s.r.o. a písemným potvrzením zakázky kupujícího prodávajícím (e-mailem, faxem nebo poštou).
 2. Předmět plnění
  1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a dalších služeb.
  2. Barevný odstín reklamních předmětů zobrazených na monitoru se může lišit od reálné barvy. V případě, že je požadováno přesné dodržení barevného odstínu, doporučujeme objednání vzorku. Při opakovaných dodávkách jedné položky se může barevný odstín lišit.
 3. Kupní cena
  1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách či katalozích (dále jen „katalog“) prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak.
  2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu ke kupujícímu.
  3. Smluvní cena platí za předpokladu setrvání kurzu Kč k volně směnitelným měnám. V případě, že dojde ke změně kurzu Kč o více než + 5 %, bude cena úměrně tomu změněna.
  4. Odstoupí-li kupující od smlouvy, uhradí prodávajícímu 70 % ceny pro krytí nákladů zakázky. Totéž platí v případě, že zboží bylo dodáno a kupující jej bez oprávněného důvodu nepřevezme.
  5. Všem reklamním agenturám a velkoobchodům při nákupu zboží za účelem jeho dalšího prodeje poskytujeme zvýhodněné ceny dle dohodnutých podmínek. Pro zakázky velkého charakteru se ceny stanovují dle individuální kalkulace.
 4. Cena přepravy
  1. Cena přepravy se odvíjí od konkrétní zakázky a vzhledem k hmotnosti a možnosti balení. Obvyklá cena za balík posílaný výhradně prostřednictvím zásilkové služby PPL je účtována ve výši 90 Kč / 1 ks balíku do 40 kg, platba dobírkou je za 30 Kč. Při využití naší autodopravy je účtován 1 km za 7 Kč a hodina řidiče za 250 Kč.
 5. Dodací podmínky
  1. Platný termín dodání je stanoven v potvrzení zakázky, pokud není určeno jinak.
  2. Dodací lhůta začíná dnem složení zálohy či dohodou o formě úhrady kupní ceny (noví zákazníci). Dodací lhůta závisí na řadě faktorů, zejm. zda je zboží skladem nebo v zahraničí, zda bude dodáváno s potiskem či bez potisku nebo jiného značení, a bude proto individuálně sjednána v každé zakázce. Obecně, u běžných zakázek činí dodací lhůta na zboží s potiskem max. 4 týdny, pokud je zboží skladem. U zakázek bez potisku 3 dny pro zboží skladem, u zboží na objednávku 2 týdny. U speciální zakázkové výroby se dodací lhůta řeší individuální dohodou podle charakteru zakázky.
  3. Při dodávce zboží s potiskem nebo jiným značením je kupující povinen nejpozději do 1 pracovního dne od potvrzení zakázky zaslat tisková data v požadovaném formátu a kvalitě. Při prodlení se dodací lhůta navyšuje o tuto dobu.
  4. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost plnění v důsledku vyšší moci (požár, stávka, omezení dovozu a vývozu atd.). Prodávající je povinen v takovém případě neprodleně informovat kupujícího a má právo prodloužit dodací termín nebo odstoupit od smlouvy, bez odpovědnosti za škodu vzniklou kupujícímu v důsledku nesplnění smlouvy. V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupujícímu zálohu bez zbytečného odkladu.
  5. Obdobně se postupuje, není-li druh objednaného zboží ani náhradní provedení na trhu v dodací lhůtě žádané kupujícím a to za předpokladu, že prodávající o této skutečnosti informuje písemně do 14 dnů po obdržení objednávky.
  6. Minimální hodnota objednávky na e-shopu je 1500 Kč. Vzhledem k tomu, že jsme velkoobchod a naše zboží pochází ze zahraničí, vyhrazujeme si stornovat objednávku v případě, že by zboží od jednoho dodavatele nedosahovalo nezbytné výše pro nákladově efektivní dopravu do ČR. Tato hodnota se liší u jednotlivých dodavatelů.
  7. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky u dodaného zboží +-5 %.
 6. Platební podmínky
  1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek.
  2. Po vzájemné dohodě se v kupní smlouvě vyznačí jedna z těchto podmínek způsobu úhrady:
   1. faktura po dodání zboží
   2. v hotovosti při předání zboží
   3. 100 % záloha vč. DPH předem
   4. dobírka (autodoprava, pošta)
   5. záloha + na fakturu
   6. záloha + v hotovosti při převzetí
  3. Při variantě A vzniká prodávajícímu právo na fakturaci dnem předání zboží kupujícímu nebo prvnímu veřejnému dopravci.
  4. Splatnost faktury je do 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.
  5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.
  6. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.
  7. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 7. Smluvní pokuty
  1. Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
 8. Odstoupení od smlouvy
  1. Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených obchodním zákoníkem.
  2. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy.
  3. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).
 9. Ostatní ujednání
  1. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 6 měsíců.
  2. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 3měsíců po obdržení reklamace.
  3. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.
  4. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.
  5. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího.
  6. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží, náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu nese kupující.
  7. Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.
  8. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.
  9. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.
 10. Závěrečná ustanovení
  1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit obchodním zákoníkem a v případě sporu bude rozhodovat místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.
  2. Upozornění: výrobky uvedené v katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.
  3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.